Nieuws

Groen gas

Al vanaf het begin in 2019 heeft de IJhorstEnergie mogelijkheden gezien om door middel van mestvergisting groen gas te produceren; gas dat met een paar kunstgrepen rechtstreeks geleverd kan worden aan het aardgasnetwerk. Dit idee is ook elders in de gemeente Staphorst opgepikt. In december kreeg de energiecoöperatie bericht dat de Rabo bank €15.000 subsidie beschikbaar stelt voor een onderzoek dat duidelijk moet maken hoe dit op een rendabele manier vorm kan krijgen. Bij dit onderzoek zijn 15 boeren in de buurt van IJhorst betrokken, waaronder een aantal net over de gemeentegrens richting Balkbrug. Als dit tot succes leidt levert het niet alleen groen gas op, maar draagt het ook bij aan het terugdringen van ammoniakuitstoot (stikstof) in de veeteelt. 

OPLEVERING POSTCODEROOS 2

OPLEVERING POSTCODEROOS 2

Op vrijdagmiddag 1 april heeft wethouder Alwin Mussche van de gemeente Staphorst de officiële openingshandeling verricht bij de oplevering van het tweede project Postcoderoos.

Hiermee is het doel bereikt dat René Oomkens (eigenaar van het dak) zich had gesteld toen hij ongeveer 15 jaar geleden een paar loodsen voor caravans bouwde achter zijn boerderij met de bedoeling om de daken vol te leggen met zonnepanelen. In het eerste project zijn daarvan 220 gelegd en nu heeft de energiecoöperatie IJhorst daar nog eens 180 aan toegevoegd in het tweede project. Daarnaast liggen er nog 60 panelen voor eigen gebruik door Oomkens.

De wethouder kwam in de elektrische dienstauto en kon deze meteen (symbolisch) aansluiten. In zijn toespraak memoreerde de wethouder dat IJhorstEnergie in 2020 de eerste partij was in de gemeente Staphorst die een groot, collectief project voor opwek van duurzame energie in gebruik nam. In 2022 is de coöperatie nog steeds koploper met het tweede project.

De beide installaties zijn administratief van elkaar gescheiden omdat gebruik gemaakt wordt van verschillende rijksregelingen die er zijn (geweest) om collectieve projecten voor duurzame energie te stimuleren. Ook al verschilt het aantal zonnepanelen is de opbrengst van beide projecten ongeveer gelijk. In 2 jaar tijd is het vermogen van de zonnepanelen gestegen van 280 Wpiek naar 340 Wpiek.

Warmtepompen en isolatie; informatieavond 21 april 2022

Nu de energieprijzen de lucht in vliegen en Poetin het Russische gas gebruikt om Europa te chanteren
denken meer mensen na over mogelijkheden voor energiebesparing. Vaak wordt daarbij gedacht aan
warmtepompen als mogelijkheid om minder gas te gebruiken. Daarbij komt ook isolatie van de woning
meteen in beeld. Energie die je bespaart hoef je niet op te wekken en zonder goede isolatie lukt het
niet ook om voldoende warmte op te wekken met een warmtepomp. De gemeente Staphorst heeft
onlangs beleid vastgesteld voor de zogenaamde warmtetransitie; nieuwe manieren bedenken om
onze woningen te verwarmen. IJhorst is voor de gemeente een plek om als eerste te kijken wat er kan
en wat dat oplevert. Daarbij is van belang dat er geen plannen van de gemeente zijn om het dorp al
snel van het gas af te halen.
Energiecoöperatie IJhorst heeft contact gelegd met de gemeente om te kijken hoe we hierin samen
kunnen werken. De eerste afspraak is dat we een voorlichtingscampagne gaan organiseren, die op
donderdag 21 april van start gaat met een informatieavond. Op deze avond gaat het niet alleen over
warmtepompen, maar ook over allerlei andere vragen op het gebied van isolatie, energiebesparing en
subsidiemogelijkheden. Op deze avond kunnen ook afspraken gemaakt worden voor persoonlijk
advies, want er is op dit vlak geen standaardoplossing voor iedereen.
De informatieavond vindt plaats op 21 april, 19.30 uur bij café-restaurant Vos in IJhorst.

Aanleg project Postcoderoos 2 van start

Door alle regen en nattigheid van de afgelopen maanden was het niet veilig om het dak op te gaan,
maar nu is de aanleg van de zonnepanelen voor het tweede project Postcoderoos flink op stoom.
René Oomkens, die de panelen aanlegt op één van de loodsen achter zijn boerderij, verwacht dat de
installatie eind maart gereed is. De officiële oplevering zal plaats vinden op vrijdag 1 april (echt waar)
in aanwezigheid van wethouder Alwin Mussche van de gemeente Staphorst.

JAARVERGADERING

Op 26 oktober j.l hield de coöperatie haar eerste jaarvergadering met de leden van project postcoderoos 1. Het bestuur kon verslag doen van een succesvol productieverloop vanaf de start op 12 maart 2020. Door de vele zonuren was de productie in 2020 hoger dan (op basis van het Wpiek-vermogen) kon worden verwacht. In 2021 zal dat dus lager zijn. De leden zijn akkoord gegaan met het bestuursvoorstel om een winst van ruim  €2.000,- toe te voegen aan de ledenreserve.

Project 1 is tot stand gekomen met de oude postcoderoos-regeling waarbij deelnemers energiebelasting terugkrijgen voor de met hun panelen geproduceerde stroom. Dat leverde voor de leden (met een investering p/paneel van €255,-) ongeveer € 30,- p/paneel op in 2020. Maar met het wijzigen van de energiebelasting wijzigt dus ook deze teruggaaf. Belasting die je niet betaalt hebt kun je immers niet terugkrijgen. De jaarlijkse opbrengst voor de leden is bij project 1 dus niet gegarandeerd.

De coöperatie profiteert intussen van de hoger dan verwachte opbrengst uit verkoop van elektriciteit. Dat is de keerzijde van de stijgende energieprijzen waar iedereen mee te maken heeft.

Op de vergadering traden ook 2 nieuwe leden toe tot het bestuur van de coöperatie. Janneke Vleer en Jan Vos vullen het bestuur aan naast de zittende leden: Herman Wolting, Herman Dunning en Bert de Weerd.

Project 2 gaat definitief van start

Op 24 september 2021 ontving de coöperatie de beschikking van het Rijk voor een subsidie van maximaal €96.666,- voor project 2. Daarmee is de basis gelegd om een aanbod te kunnen doen aan de deelnemers die gezamenlijk het project financieren.

In totaal gaat het om 180 panelen met elk een vermogen van 340 Wpiek (totaal dus 61.200Wpiek). De installatie wordt gefinancierd door 17 deelnemers die p/paneel €285 inleggen. Dat is inclusief alle bijkomende kosten voor de aanleg. Naar verwachting kan de installatie omstreeks maart 2022 in gebruik worden genomen.

Tegenover hun inleg ontvangen de deelnemers een uitkeringsrecht dat 15 jaar loopt vanaf het moment dat de installatie stroom levert. Dat uitkeringsrecht is vastgesteld op €0.10 per gesubsidieerde kWh. Dit levert naar schatting een gemiddelde uitkering van €30,17 p/paneel, p/jaar.

Persbericht oplevering project Postcoderoos 1

Op 13 maart j.l. verrichte wethouder Alwin Mussche de feestelijke opening van het eerste project Postcoderoos van de energiecoöperatie IJhorst.  Op deze  zonnige vrijdagmiddag werd gevierd dat de eerste 220 zonnepanelen van IJhorst Energie zijn aangesloten op het energienetwerk. Deze panelen zijn gefinancierd door 14 inwoners van IJhorst die gezamenlijk een energiecoöperatie hebben gevormd.

Wethouder Mussche sprak zijn waardering uit voor dit initiatief: Het is (afgezien van commerciële initiatieven) het eerste grote project voor duurzame energie in de gemeente Staphorst dat daadwerkelijk stroom levert.

Nu het eerste project gerealiseerd is gaat IJhorst Energie door met een 2e project van nog eens 180 panelen op dezelfde locatie. Iedereen binnen het postcodegebied van IJhorst en de postcodegebieden die daar aan grenzen kan meedoen. Dus ook inwoners van Staphorst (postcode 7951 en 7715, De Wijk (7957) en Balkbrug (7707) kunnen meedoen. Verder zijn de eerste oriënterende gesprekken gevoerd met een aantal boeren rondom IJhorst om de mogelijkheden te verkennen van mestvergisting en de productie van groen gas. De bedoeling daarvan is om te kijken of het bestaande gasnet in de toekomst zijn functie kan blijven houden.

Voorzitter Bert de Weerd van IJhorst Energie maakte van de gelegenheid gebruik om de wethouder een exemplaar te overhandigen van de “Handreiking vanuit de Samenleving”, opgesteld door Urgenda. Dit boekwerk bevat 54 maatregelen die gemeenten (samen met hun inwoners) kunnen nemen om bij te dragen aan de opdracht voor de overheid om nog in 2020 tot een CO²-reductie van 25% te komen. De inzet is om met zoveel mogelijk kleinschalige initiatieven een bijdrage te leveren aan de oplossing van het energievraagstuk. Het gaat daarbij niet om grootschalige zonneparken en windmolens, maar juist om eenvoudige energie besparingsmaatregelen in woningen en bedrijven, duurzaam asfalt, ander beheer van bos, bermen en plantsoenen. Relatief kleinschalige maatregelen die snel zijn te realiseren, als je maar wilt.

De wethouder was verrast en ontving het boekwerk met zichtbaar genoegen. Juist omdat het pakket een veelheid van maatregelen bevat, wil hij ook de andere leden van het college van BenW vragen om te kijken naar maatregelen die vallen in de verschillende taakvelden van de gemeente. Elke bestuurder kan zo zijn bijdrage leveren.